Bergen Fringe Festival

Bergen Fringe Festival er en årlig internasjonal festival for det frie profesjonelle og det frivillige scenekunstfeltet. Festivalen har utspring i Cornerteateret.

Festivalen er motivert av et ønske om å tilføre feltet nye impulser lokalt og nasjonalt, tilby lokale og nasjonale kompanier en internasjonal arena, samt distribusjon gjennom det internasjonale Fringe – nettverket.

Fringe er et begrep knyttet til så mange som 250 festivaler rundt om i verden, og definerer en spesiell struktur og særpreget avvikling, samtidig med et svært åpent kunstnerisk innhold.

Fringe er en internasjonal bevegelse, som byr på varierte sceneuttrykk, og som med sin organisering gir uttrykk og opplevelser man sjelden får ved andre festivaler.

Fringe er i mindre grad enn andre festivaler kuratert og programmert. Festivalens program definerer seg selv ved at kunstnere og kompanier melder sin interesse om å delta. Programmeringen gjøres av en programkomite bestående av ulike fagmennesker innenfor scenekunst miljøet. Programmet er satt sammen etter en faglig vurdering av søknadene som kommer inn fra kunstnere og kompanier.

Fringe kan presentere et kunstneriske uttrykk og (tilbud) som er fri fra kommersielle føringer, og fanger opp de nyskapende strømningene som til enhver tid er aktuelle, nettopp ved å  tilrettelegge for en attraktiv visningsarena, med relativt lav deltaker-terskel.

Festivalen tilbyr kunstnerne en plattform for kunstnerisk utforskning og eksperimentering ved å åpne opp for produksjoner i et mindre format.

Vi skal bygge bro mellom det frie profesjonelle og det frivillige scenekunstfeltet. Det etablerte scenekunstfeltet i Norge skiller mellom det å være “amatør” og det å være “profesjonell” utøver. Bergen Fringe Festival eksisterer i brytnings-feltet disse i mellom. Det profesjonelle spennet på utøverne gir festivalen et unikt uttrykk.

Vi inviterer kunstnerne og produksjoner basert på vurdering av konsept, ide og nytenkning – ikke på bakgrunn av profesjonalitet og erfaring.

Bergen Fringe Festival is an international festival, held annually for both the professional and the voluntary performing arts fields.  The Corner Theatre in Bergen, Norway plays host to the festival over four days every September.

Bergen Fringe Festivals core desire is to add exciting new energy to the field locally and nationally, offering local and national production companies an international arena, as well as distribution through a close relationship with the international Fringe network.

Fringe is a term associated with as many as 250 festivals around the world, which defines a unique structure and distinctive setting, while harbouring very open artistic content. Fringe is an international movement, which offers unrestricted opportunities for expression, and through this spirit, it gives a certain freedom of expression and variety of experience that you rarely get at other festivals.

Fringe is much less curated and programmed than other performing arts festivals. The festival’s program defines itself by having the artists and companies themselves announce their interest in participating. The program is then created by a program committee consisting of various professionals within the performing arts environment. The program is put together after a professional assessment of the applications that come in from artists and companies.

Fringe can present an artistic  offering that is free from any commercial influence, one that also captures the innovative currents that are relevant at any given time, precisely by facilitating an attractive display arena, with a relatively low participation threshold.

The festival offers artists a platform for artistic exploration and experimentation by opening up for productions in a smaller format.

We will build a bridge between the professional and the voluntary performing arts field. The established performing arts field in Norway distinguishes itself between the two groups- Bergen Fringe Festival acts as a melting pot for the two fields.  We finally invite the artists and productions based on assessment of concept, idea and innovation – not on the basis of professionalism and experience.