Bergen Fringe Festival har fra februar 2021 forpliktet seg til miljømerket Grønn Festival. 

Miljømerket grønn Festival skal hjelpe norske festivaler med å kutte utslipp av karbondioksid (Co2)

Vi har som mål å være en miljøvennlig og bærekraftig scenekunstfestival – fra planlegging til avvikling! Det vil sette sitt preg på hvordan vi håndterer innkjøp, reiser, energiforbruk og avfall.

Vi håper at vårt engasjement for miljøet vil gi våre artister og publikum mulighet til å handle på en miljøansvarlig måte i alle ledd på deltakelsen av festivalen.

From February 2021, Bergen Fringe Festival has committed to the certification known as Grønn Festival (“Green Festival”).

We aim to be an environmentally friendly and sustainable performing arts festival – from planning stages to execution!This commitment will ethically guide us on how we handle purchasing, travel, energy consumption and waste. 

We hope that our commitment to the environment will prove to be a responsible model and give our artists and audiences the opportunity to act in an environmentally responsible manner at all stages of the festival’s participation.

Våre tiltak // our commitments

Transport

 • Det legges til rette for at publikum kan reise kollektivt, sykle eller gå.

 • Informere om kollektiv transport, sykkelparkering

 • Interntransport skal sp langt det er mulig gjennomføres med kjøretøy som har nullutslipp eller lavt utslipp

 • Tilby tilleggs honorar til tilreisende artister og medvirkende for å velge å reise miljøvennlig

Mat

 • Vi serverer kun vegetarmat til våre artister og medvirkende. Vi oppmuntrer også våre leverandører til å bruke økologiske råvarer så langt det er mulig.

 • Vi har plastfri matservering: Maten serveres enten i gjenbruks eller kompostbart materiale.

 • Drikkevarer serveres i gjenbruksmateriale.

Innkjøp og gjenbruk

 • Vi velger miljøsertifiserte leverandører der det er mulig

 • Så langt det er mulig kjøper vi kun inn festivalmerch laget av miljøvennlig/resirkulert materiale

 • kjøper kun inn materiale som er mulig å bruke om igjen.

Avfall

 • Våre arrangementer skal ha kildesortering i tre fraksjoner.

Energi

 • Arrangementet driftes på energi fra fastnett

 

Transportation

– Arrangements are being made for the public to travel by public transport, cycle or walk.

– Information about public transport, bicycle parking

– Internal transport shall, as far as possible, be carried out with vehicles that have zero or low emissions

– Offer additional allowances to visiting artists and contributors to choose to travel environmentally friendly

Food

– We only serve vegetarian food. We also encourage our suppliers to use organic ingredients as far as possible.

– We have plastic-free food serving: The food is served either in reusable or compostable material.

– Drinks are served in recycled materials.

Purchase and reuse

– We choose environmentally certified suppliers where possible

– As far as possible, we only buy festival merchandise made from environmentally friendly / recycled material

– Only using material that can be reused/recycled/repurposed.

Waste

– Our events will have waste recycling into three factions.

Energy

– The event is entirely operated on energy from fossil-fuel free sources