Here is a short description of each volunteer position you can apply to.

We’ll send you more info when getting closer to the festival and we’ll organise a meeting/training session before the festival (including infection control). As your volunteer coordinator, I’ll be there with you as much as possible and will make sure that you’re working in the best environment possible

– Emilie, volunteer coordinator

//

Her er en kort beskrivelse av hver frivillige stilling du kan søke på.

Vi sender deg mer info når vi kommer nærmere festivalen, organiserer møtepunkt / opplæring før festivalen (inkludert smittevern). Som frivilligkoordinator vil jeg være der med dere så mye som mulig og sørge for at alle jobber i best mulig miljø ♡

– Emilie, frivillig koordinator

Distribution 

Do you want to enjoy the summer weather while walking the streets of our beloved Bergen city? Do you enjoy working quite independently? Distribution is for you then!

We’ll begin before the festival starts and make our own little gang! You can work alone or in teams of two, up to you!

You’ll go around town hanging posters, distributing flyers and stickers but also will spread the Fringe joy over the internet and your social media.

This job offers a lot of freedom and can be creative if you allow it 😉 The work area will be mainly Sentrum (the city center), Møhlenpris and Gyldenpris

Distribusjon

Vil du nyte sommerværet mens du går rundt vår elskede Bergen? Liker du å jobbe selvstendig? Distribusjon er for deg da!

Vi begynner før festivalen starter og lager vår egen lille gjeng! Du kan jobbe alene eller i team på to, opp til deg!

Du vil gå rundt i byen og henge plakater, distribuere flyers og klistremerker, men også spre Fringe glede på internett og dine sosiale medier.

Denne jobben gir mye frihet og kan være kreativ hvis du tillater det 😉 Arbeidsområdet vil hovedsakelig være Sentrum, Møhlenpris og Gyldenpris.

Festival Host

Quick on your feet? Not scared to take initiative but also good at following tasks from your shift leader? Become a festival host!

Festival hosts are probably the ones that are the most in the center of the action. You’ll be there during the events. You’ll get to see them at best or get sneak peeks at worst.

You’ll be like a special agent, taking care of the public, making sure that everybody is safe, satisfied and well informed. It is important that we follow COVID-19 regulations and keep a safe distance while waiting for the events but also during. You’ll help our public to sit in an orderly and safe fashion. You are also there to help our producers. Finally, keeping the arenas clean is a big mission of yours.

Vertskap

Kjapp på beina? Ikke redd for å ta initiativ, men også flinke til å følge oppgaver fra skiftleder? Bli festivalvert!

Festivalvert er nok de som er mest i sentrum av handlingen. Du skal jobbe under arrangementene. Du får se dem hele i beste fall eller få sniktitt i verste fall.

Du blir som en spesialagent som tar vare på publikum og sørg for at alle er trygge, fornøyde og godt informerte. Det er viktig at vi følger COVID-19-tiltak og holder god avstand mens vi venter på forestillinger, men også under forestillingene. Du vil hjelpe publikum å sitte ordnet og trygt. Du er også der for å hjelpe produsentene våre. Endelig er det et stort oppgave for deg å holde arenaene rene.

Rigger

Do you want to build (in the full sense of the term) the festival? Are you interested in production? Apply for rigg position.

Rigging involves close collaboration with technicians and producers before and during the festival. It is desirable that you have some experience or some technical competence. Was prepared for some physical work and crafts. There are great chances that you will build a circus tent in Nygårdsparken.

Rigger

Vil du rett og slett bidra til å bygge  festivalen? Er du interessert i produksjon? Søk rigger stilling.

Rigging innebærer tett samarbeid med teknikere og produsentene i forkant og under festivalen. Det er ønskelig at du har noe erfaring eller noe teknisk kompetanse. Var forberedt for noe fysisk arbeid og håndverk. Det er store sjanser at nettopp du skal bygge sirkustelt i Nygårdsparken.

Kitchenassistant

“Full stomach, happy heart”. It says it all, right?

Help our beloved Greasy Reasy to make this true! The job will involve serving the food prepared by our favorite food-truck to the artists, the festival team and the volunteers.

Now, the most important task in the whole festival (no kidding) is… the snack corner with coffee and waffles! You’ll definitely get a lot of love from everyone at Fringe for your essential service Finally, you’ll make sure that the eating area is clean and safe. That will include dishwashing.

Kjøkkenvakt/kosevert

“Full mage, lykkelig hjerte”. Det sier alt, ikke sant?

Hjelp vår elskede Greasy Reasy med å gjøre dette sant! Jobben vil innebære å servere maten tilberedt av vår favoritt food-trucken til kunstnerne, festivalteamet og de frivillige.

Nå, er den viktigste oppgaven i hele festivalen (ingen tull) … snackhjørnet med kaffe og vafler! Du vil definitivt få mye kjærlighet fra alle på Fringe for din essensielle tjeneste ♡ Til slutt vil du sørge for at spiseområdet er rent og trygt. Det inkluderer oppvask.

Ticketing & info

If you are organised and not afraid of people, this job is most likely for you! Friendly with a beautiful smile? Score!

We need volunteers who will be in charge of ticket & info stations. You are welcoming our guests, informing them about the festival & its program (or sending them to the right person in the festival), giving them accreditations, scanning tickets, helping them buy tickets and very importantly, making sure that they are respecting COVID-19’s regulations especially when it is hectic.

You’ll be either at one of the stages participating in letting the public in, or at our main info stand which will be outside of Cornerteateret.

 

Billett & Info

Om du er organisert og ikke er redd for mennesker, er denne jobben mest sannsynlig for deg! Vennlig med et vakkert smil? Score!

Vi trenger frivillige som har ansvaret for billett- og infostasjoner. Du tar imot gjestene våre, informerer dem om festivalen og programmet (eller sender dem videre til riktig person i festivalen), gir dem akkrediteringer, skanner billetter, hjelper dem med å kjøpe billetter og veldig viktig, sørg for at de følger COVID- 19-tiltakene spesielt når det er hektisk.

Du vil enten være på et av scenene og delta i å la publikum komme inn, eller på vår hovedinfobod som skal ligge utenfor Cornerteateret.

Infection Control

What did COVID-19 bring us? A new volunteer position, wup wup! Do you friends call you “sharp eye”? We have something for you!

This is not a complicated job but needs a rigorous mind 🙂

Mission: keep everyone safe!

This is obviously a work done together with everyone but we want one person with the sole task to make sure that everyone does its best to keep us safe.

Finally, it is essential that you are comfortable making yourself heard and understood while being extremely kind 😉

*Bergen Fringe Festival is the one responsible to oversee that all infection control measurements are being upheld – we just need your help in doing so. There will be implemented thorough plans and training in advance.

Smittevernansvarlig

Har vi fått noen fordel fra COVID-19? Jo, en ny frivillig stilling, wup wup! Kaller vennene dine deg “skarpt øye”? Vi har noe for deg!

Dette er ikke en komplisert jobb, men trenger et grundig sinn 🙂

Oppgave: holde alle trygge!

Dette er selvklart et arbeid utført sammen med alle, men vi vil at en person har ansvar for å sørge for at alle gjør sitt beste for å holde oss trygge.

Til slutt er det viktig at du er komfortabel med å gjøre deg selv hørt og forstått mens du er ekstremt snill 😉

*Bergen Fringe Festival står som ansvarlig arrangør og skal tilse til at samtlige smitteverntiltak blir overholdt – vi trenger rett og slett din hjelp.Det vil bli utbedret smittevernsplaner og det vil bli gjennomgått opplæring i forkant av festivalen.

Runner

Saturday (September 4th) is our biggest day which means anything can happen.

Do you want to help with whatever comes along? Be an extra set of hands? Or just be our favorite person that day and comfort us with your presence? Be our runner!

Løper

Lørdag (4. september) er vår største dag, det betyr at alt kan skje.

Vil du hjelpe med det som dukker opp? Vær et ekstra sett med hender? Eller bare være vår favorittperson den dagen og trøste oss med din tilstedeværelse? Vær vår løper!

Versatile Potato

One day we’re fine, the next day we got the sniffles and suddenly everything comes to a stop. That’s when you come in play and save the day!

Any job, any time, you’ll do!

How does it work:

  • You give us your availability, awesome if it covers the whole festival and we call if/when someone drops a shift for example.

  • You start with one free ticket and then get an extra for each shift you take on! (plus all the other volunteer benefits of course!)

 

Potet

Den ene dagen har vi det bra, neste dag fikk vi snue og plutselig må alt stanse. Da kommer du i spill og redder oss!

Enhver jobb, når som helst, vil du gjøre!

Hvordan virker det:

  • Du gir oss tilgjengeligheten din, fantastisk hvis den dekker hele festivalen, og vi ringer hvis / når noen faller ut, for eksempel.

  • Du starter med en gratis billett og får deretter en ekstra for hvert skift du tar deg! (pluss alle andre frivillige fordeler selvfølgelig!)

*Are you interested in more responsibilities as an SoMe assistant?

Contact volunteer coordinator Emilie at [email protected]